https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/4ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง
ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง
ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุงศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาชัยสน

No.2/4แหลมจองถนน
แหลมจองถนน
แหลมจองถนน แหลมจองถนน
อ.เขาชัยสน ต.เขาชัยสน

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าบอน

No.3/4ชุมชนเงาะป่าซาไก
ชุมชนเงาะป่าซาไก
ชุมชนเงาะป่าซาไก ชุมชนเงาะป่าซาไก
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางแก้ว

No.4/4หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง
หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง
หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง
อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ