https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/4เขาอกทะลุ
เขาอกทะลุ
เขาอกทะลุ เขาอกทะลุ
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/4ภูเขาเจียก
ภูเขาเจียก
ภูเขาเจียก ภูเขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะโหมด

No.3/4เขาเจ็ดยอด
เขาเจ็ดยอด
เขาเจ็ดยอด เขาเจ็ดยอด
อ.ตะโหมด ต.แม่ขรี

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีนครินทร์

No.4/4เขาบรรทัด
เขาบรรทัด
เขาบรรทัด เขาบรรทัด
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล