https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/19น้ำตกวังหลุมพอ
น้ำตกวังหลุมพอ
น้ำตกวังหลุมพอ น้ำตกวังหลุมพอ
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกงหรา

No.2/19น้ำตกไพรวัลย์
น้ำตกไพรวัลย์
น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกไพรวัลย์
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.3/19น้ำตกมโนราห์
น้ำตกมโนราห์
น้ำตกมโนราห์ น้ำตกมโนราห์
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.4/19น้ำตกไร่เหนือ
น้ำตกไร่เหนือ
น้ำตกไร่เหนือ น้ำตกไร่เหนือ
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.5/19น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง
น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง
น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.6/19น้ำตกวังตก
น้ำตกวังตก
น้ำตกวังตก น้ำตกวังตก
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.7/19น้ำตกน่านหลูด
น้ำตกน่านหลูด
น้ำตกน่านหลูด น้ำตกน่านหลูด
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.8/19น้ำตกนกรำ
น้ำตกนกรำ
น้ำตกนกรำ น้ำตกนกรำ
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.9/19น้ำตกโตนน้ำน้อย
น้ำตกโตนน้ำน้อย
น้ำตกโตนน้ำน้อย น้ำตกโตนน้ำน้อย
อ.กงหรา ต.กงหรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะโหมด

No.10/19น้ำตกหม่อมจุ้ย
น้ำตกหม่อมจุ้ย
น้ำตกหม่อมจุ้ย น้ำตกหม่อมจุ้ย
อ.ตะโหมด ต.แม่ขรี

No.11/19น้ำตกลาดเตย
น้ำตกลาดเตย
น้ำตกลาดเตย น้ำตกลาดเตย
อ.ตะโหมด ต.แม่ขรี

No.12/19น้ำตกตะโหมด
น้ำตกตะโหมด
น้ำตกตะโหมด น้ำตกตะโหมด
อ.ตะโหมด ต.แม่ขรี

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีบรรพต

No.13/19น้ำตกเหรียงทอง
น้ำตกเหรียงทอง
น้ำตกเหรียงทอง น้ำตกเหรียงทอง
อ.ศรีบรรพต ต.เขาย่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าบอน

No.14/19น้ำตกโตนสะตอ
น้ำตกโตนสะตอ
น้ำตกโตนสะตอ น้ำตกโตนสะตอ
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน

No.15/19น้ำตกแม่แตง
น้ำตกแม่แตง
น้ำตกแม่แตง น้ำตกแม่แตง
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน

No.16/19น้ำตกขนาดฟ้า
น้ำตกขนาดฟ้า
น้ำตกขนาดฟ้า น้ำตกขนาดฟ้า
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีนครินทร์

No.17/19น้ำตกเขาคราม
น้ำตกเขาคราม
น้ำตกเขาคราม น้ำตกเขาคราม
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล

No.18/19น้ำตกโตนแพรทอง
น้ำตกโตนแพรทอง
น้ำตกโตนแพรทอง น้ำตกโตนแพรทอง
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล

No.19/19น้ำตกบ้านโตน
น้ำตกบ้านโตน
น้ำตกบ้านโตน น้ำตกบ้านโตน
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล