https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/12ถ้ำมาลัย
ถ้ำมาลัย
ถ้ำมาลัย ถ้ำมาลัย
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกงหรา

No.2/12ถ้ำแมวขาว
ถ้ำแมวขาว
ถ้ำแมวขาว ถ้ำแมวขาว
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.3/12ถ้ำมอญ
ถ้ำมอญ
ถ้ำมอญ ถ้ำมอญ
อ.กงหรา ต.กงหรา

No.4/12ถ้ำชนไก่
ถ้ำชนไก่
ถ้ำชนไก่ ถ้ำชนไก่
อ.กงหรา ต.กงหรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอควนขนุน

No.5/12ถ้ำวังทอง
ถ้ำวังทอง
ถ้ำวังทอง ถ้ำวังทอง
อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน

No.6/12ถ้ำเขานางชี
ถ้ำเขานางชี
ถ้ำเขานางชี ถ้ำเขานางชี
อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีบรรพต

No.7/12ถ้ำมัจฉาปลาวน
ถ้ำมัจฉาปลาวน
ถ้ำมัจฉาปลาวน ถ้ำมัจฉาปลาวน
อ.ศรีบรรพต ต.เขาย่า

No.8/12ถ้ำมืด
ถ้ำมืด
ถ้ำมืด ถ้ำมืด
อ.ศรีบรรพต ต.เขาย่า

No.9/12ถ้ำรื่นเทพนิมิต
ถ้ำรื่นเทพนิมิต
ถ้ำรื่นเทพนิมิต ถ้ำรื่นเทพนิมิต
อ.ศรีบรรพต ต.เขาย่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีนครินทร์

No.10/12ถ้ำสุมโน
ถ้ำสุมโน
ถ้ำสุมโน ถ้ำสุมโน
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล

No.11/12ถ้ำพุทธโคดม
ถ้ำพุทธโคดม
ถ้ำพุทธโคดม ถ้ำพุทธโคดม
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล

No.12/12ถ้ำลำสินธุ์ (ถ้ำพระพุทธวิหาร)
ถ้ำลำสินธุ์ (ถ้ำพระพุทธวิหาร)
ถ้ำลำสินธุ์ (ถ้ำพระพุทธวิหาร) ถ้ำลำสินธุ์ (ถ้ำพระพุทธวิหาร)
อ.ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล