https://www.lovethailand.org/อำเภอกงหรา

No.1/7อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหวังตก
อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหวังตก
อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหวังตก อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหวังตก
อ.กงหรา ต.กงหรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอควนขนุน

No.2/7พอยน้อย-พอยใหญ่
พอยน้อย-พอยใหญ่
พอยน้อย-พอยใหญ่ พอยน้อย-พอยใหญ่
อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าบอน

No.3/7อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางแก้ว

No.4/7แอ่งน้ำหูแร่
แอ่งน้ำหูแร่
แอ่งน้ำหูแร่ แอ่งน้ำหูแร่
อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ

No.5/7อ่างเก็บน้ำหารแม่เลียบ
อ่างเก็บน้ำหารแม่เลียบ
อ่างเก็บน้ำหารแม่เลียบ อ่างเก็บน้ำหารแม่เลียบ
อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ

No.6/7เขื่อนชลประทานท่าเชียด
เขื่อนชลประทานท่าเชียด
เขื่อนชลประทานท่าเชียด เขื่อนชลประทานท่าเชียด
อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าพะยอม

No.7/7อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
อ.ป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม