https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/3พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/3เขาหลักโค
เขาหลักโค
เขาหลักโค เขาหลักโคเขาหลักโค
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.3/3เขาหลักไก่
เขาหลักไก่
เขาหลักไก่ เขาหลักไก่
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์