https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/3ล่องแก่งคลองสองแพรก
ล่องแก่งคลองสองแพรก
ล่องแก่งคลองสองแพรก ล่องแก่งคลองสองแพรก
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.2/3ล่องแพคลองถ้ำ
ล่องแพคลองถ้ำ
ล่องแพคลองถ้ำ ล่องแพคลองถ้ำล่องแพคลองถ้ำ
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะกั่วป่า

No.3/3ล่องเรือแม่น้ำตะกั่วป่า
ล่องเรือแม่น้ำตะกั่วป่า
ล่องเรือแม่น้ำตะกั่วป่า ล่องเรือแม่น้ำตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า