https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/7ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ
ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ
ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.2/7เหมืองแร่เก่า
เหมืองแร่เก่า
เหมืองแร่เก่า เหมืองแร่เก่า
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะยาว

No.3/7ท่าเรือมาเนา
ท่าเรือมาเนา
ท่าเรือมาเนา ท่าเรือมาเนา
อ.เกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะกั่วทุ่ง

No.4/7ป่าชายเลน
ป่าชายเลน
ป่าชายเลน ป่าชายเลน
อ.ตะกั่วทุ่ง ต.ถ้ำ

No.5/7ท่าเรือสุระกุล
ท่าเรือสุระกุล
ท่าเรือสุระกุล ท่าเรือสุระกุล
อ.ตะกั่วทุ่ง ต.ถ้ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอคุระบุรี

No.6/7ทุ่งหญ้าสะวันนา
ทุ่งหญ้าสะวันนา
ทุ่งหญ้าสะวันนา ทุ่งหญ้าสะวันนา
อ.คุระบุรี ต.คุระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอท้ายเหมือง

No.7/7ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย
ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย
ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย
อ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง