https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/2สวนนก
สวนนก
สวนนก สวนนก
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท้ายเหมือง

No.2/2บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือภาค3
บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือภาค3
บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือภาค3 บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือภาค3
อ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง