https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/2สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะกั่วป่า

No.2/2สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม
สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม
สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า