https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/3บ้านกลางน้ำ
บ้านกลางน้ำ
บ้านกลางน้ำ บ้านกลางน้ำบ้านกลางน้ำ
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะยาว

No.2/3หมู่บ้านอันเป้า
หมู่บ้านอันเป้า
หมู่บ้านอันเป้า หมู่บ้านอันเป้า
อ.เกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอคุระบุรี

No.3/3บ้านมอแกน
บ้านมอแกน
บ้านมอแกน บ้านมอแกนบ้านมอแกน
อ.คุระบุรี ต.คุระ