https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/12ถ้ำพุงช้าง
ถ้ำพุงช้าง
ถ้ำพุงช้าง ถ้ำพุงช้าง
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.2/12ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ
ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ
ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.3/12ถ้ำเขางุ้ม
ถ้ำเขางุ้ม
ถ้ำเขางุ้ม ถ้ำเขางุ้ม
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.4/12ถ้ำน้ำผุด
ถ้ำน้ำผุด
ถ้ำน้ำผุด ถ้ำน้ำผุด
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.5/12ถ้ำสำ
ถ้ำสำ
ถ้ำสำ ถ้ำสำ
อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะกั่วทุ่ง

No.6/12ถ้ำลอด
ถ้ำลอด
ถ้ำลอด ถ้ำลอด
อ.ตะกั่วทุ่ง ต.ถ้ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอทับปุด

No.7/12ถ้ำผึ้ง
ถ้ำผึ้ง
ถ้ำผึ้ง ถ้ำผึ้ง
อ.ทับปุด ต.ทับปุด

No.8/12ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์ ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
อ.ทับปุด ต.ทับปุด

No.9/12ถ้ำครูบา
ถ้ำครูบา
ถ้ำครูบา ถ้ำครูบา
อ.ทับปุด ต.ทับปุด

No.10/12ถ้ำพญานาคราช
ถ้ำพญานาคราช
ถ้ำพญานาคราช ถ้ำพญานาคราช
อ.ทับปุด ต.ทับปุด

No.11/12ถ้ำทองพุทธธรรม
ถ้ำทองพุทธธรรม
ถ้ำทองพุทธธรรม ถ้ำทองพุทธธรรม
อ.ทับปุด ต.ทับปุด

No.12/12ถ้ำผีหัวโต
ถ้ำผีหัวโต
ถ้ำผีหัวโต ถ้ำผีหัวโต
อ.ทับปุด ต.ทับปุด