https://www.lovethailand.org/อำเภอตะกั่วป่า

No.1/6ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า

No.2/6อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า

No.3/6สวนพระนารายณ์
สวนพระนารายณ์
สวนพระนารายณ์ สวนพระนารายณ์
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า

No.4/6สะพานเหล็กโคกขนุน
สะพานเหล็กโคกขนุน
สะพานเหล็กโคกขนุน สะพานเหล็กโคกขนุน
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า

No.5/6อาคารชิโนโปรตุกีส
อาคารชิโนโปรตุกีส
อาคารชิโนโปรตุกีส อาคารชิโนโปรตุกีส
อ.ตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอท้ายเหมือง

No.6/6ประติมากรรมอนุสรณ์สถานสึนามิ
ประติมากรรมอนุสรณ์สถานสึนามิ
ประติมากรรมอนุสรณ์สถานสึนามิ ประติมากรรมอนุสรณ์สถานสึนามิ
อ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง