https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปัตตานี

No.1/3วังจะบังติกอ
วังจะบังติกอ
วังจะบังติกอ วังจะบังติกอ
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งยางแดง

No.2/3สุสานพี่เณร
สุสานพี่เณร
สุสานพี่เณร สุสานพี่เณร
อ.ทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา

No.3/3วนอุทยานปราสาทนางผมหอม
วนอุทยานปราสาทนางผมหอม
วนอุทยานปราสาทนางผมหอม วนอุทยานปราสาทนางผมหอม
อ.ทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา