https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปัตตานี

No.1/5มัสยิดกรือเซะ
มัสยิดกรือเซะ
มัสยิดกรือเซะ มัสยิดกรือเซะ
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.2/5มัสยิดกลางปัตตานี
มัสยิดกลางปัตตานี
มัสยิดกลางปัตตานี มัสยิดกลางปัตตานี
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.3/5มัสยิดรายอฟาฎอนี
มัสยิดรายอฟาฎอนี
มัสยิดรายอฟาฎอนี มัสยิดรายอฟาฎอนี
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอยะหริ่ง

No.4/5มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ)
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ)
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ) มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ)
อ.ยะหริ่ง ต.ตะโละ

https://www.lovethailand.org/อำเภอยะรัง

No.5/5มัสยิดอาโห
มัสยิดอาโห
มัสยิดอาโห มัสยิดอาโห
อ.ยะรัง ต.ยะรัง