https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปัตตานี

No.1/3บ้านรูสะมิแล
บ้านรูสะมิแล
บ้านรูสะมิแล บ้านรูสะมิแล
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอมายอ

No.2/3ป่าชุมชนบ้านตรัง
ป่าชุมชนบ้านตรัง
ป่าชุมชนบ้านตรัง ป่าชุมชนบ้านตรัง
อ.มายอ ต.มายอ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสายบุรี

No.3/3บ้านปะเสยะวอ
บ้านปะเสยะวอ
บ้านปะเสยะวอ บ้านปะเสยะวอ
อ.สายบุรี ต.ตะลุปัน