https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปัตตานี

No.1/6สถานที่หล่อปืนใหญ่
สถานที่หล่อปืนใหญ่
สถานที่หล่อปืนใหญ่ สถานที่หล่อปืนใหญ่
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.2/6สุสานพญาอินทิรา
สุสานพญาอินทิรา
สุสานพญาอินทิรา สุสานพญาอินทิรา
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.3/6สวนเจ้าทะเล
สวนเจ้าทะเล
สวนเจ้าทะเล สวนเจ้าทะเล
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.4/6สุสานโต๊ะปาซัย
สุสานโต๊ะปาซัย
สุสานโต๊ะปาซัย สุสานโต๊ะปาซัย
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอยะหริ่ง

No.5/6สุสานโต๊ะปาแย
สุสานโต๊ะปาแย
สุสานโต๊ะปาแย สุสานโต๊ะปาแย
อ.ยะหริ่ง ต.ตะโละ

No.6/6สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ
สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ
สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ
อ.ยะหริ่ง ต.ตะโละ