https://www.lovethailand.org/อำเภอยี่งอ

No.1/2อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคา
อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคา
อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคา อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคา
อ.ยี่งอ ต.ยี่งอ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุไหงปาดี

No.2/2อ่างเก็บน้ำโคกยาง
อ่างเก็บน้ำโคกยาง
อ่างเก็บน้ำโคกยาง อ่างเก็บน้ำโคกยาง
อ.สุไหงปาดี ต.ปะลุรู