https://www.lovethailand.org/อำเภอลานสกา

No.1/11ยอดเขาหลวง
ยอดเขาหลวง
ยอดเขาหลวง ยอดเขาหลวง
อ.ลานสกา ต.เขาแก้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอพิปูน

No.2/11ภูเขาพระ
ภูเขาพระ
ภูเขาพระ ภูเขาพระ
อ.พิปูน ต.พิปูน

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งสง

No.3/11เขาพลู
เขาพลู
เขาพลู เขาพลู
อ.ทุ่งสง ต.ปากแพรก

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาบอน

No.4/11เขาเหมน
เขาเหมน
เขาเหมน เขาเหมน
อ.นาบอน ต.นาบอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งใหญ่

No.5/11ภูเขาลำทัง
ภูเขาลำทัง
ภูเขาลำทัง ภูเขาลำทัง
อ.ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง

No.6/11เขานางนอน
เขานางนอน
เขานางนอน เขานางนอน
อ.ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอร่อนพิบูลย์

No.7/11เขารามโรม
เขารามโรม
เขารามโรม เขารามโรม
อ.ร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิชล

No.8/11เขาพลายดำ
เขาพลายดำ
เขาพลายดำ เขาพลายดำ
อ.สิชล ต.สิชล

https://www.lovethailand.org/อำเภอขนอม

No.9/11เขาหินพับผ้า
เขาหินพับผ้า
เขาหินพับผ้า เขาหินพับผ้า
อ.ขนอม ต.ขนอม

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวไทร

No.10/11เขาพังไกร
เขาพังไกร
เขาพังไกร เขาพังไกร
อ.หัวไทร ต.หัวไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุฬาภรณ์

No.11/11เขาชุมทอง
เขาชุมทอง
เขาชุมทอง เขาชุมทอง
อ.จุฬาภรณ์ ต.บ้านควนมุด