https://www.lovethailand.org/อำเภอขนอม

No.1/3โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าขนอมโรงไฟฟ้าขนอม
อ.ขนอม ต.ขนอม

https://www.lovethailand.org/อำเภอถ้ำพรรณรา

No.2/3เกาะลอยน้ำผุด
เกาะลอยน้ำผุด
เกาะลอยน้ำผุด เกาะลอยน้ำผุด
อ.ถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอนบพิตำ

No.3/3ต้นประภูเขา
ต้นประภูเขา
ต้นประภูเขา ต้นประภูเขา
อ.นบพิตำ ต.นบพิตำ