https://www.lovethailand.org/อำเภอฉวาง

No.1/2สวนป่าควนสวรรค์
สวนป่าควนสวรรค์
สวนป่าควนสวรรค์ สวนป่าควนสวรรค์
อ.ฉวาง ต.ฉวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียรใหญ่

No.2/2ผ้าทอศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ผ้าทอศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ผ้าทอศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ผ้าทอศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
อ.เชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่