https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

No.1/3สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งสง

No.2/3สวนสาธารณะเขาตาเล่ง
สวนสาธารณะเขาตาเล่ง
สวนสาธารณะเขาตาเล่ง สวนสาธารณะเขาตาเล่ง
อ.ทุ่งสง ต.ปากแพรก

https://www.lovethailand.org/อำเภอขนอม

No.3/3สวนแก้วมังกร
สวนแก้วมังกร
สวนแก้วมังกร สวนแก้วมังกร
อ.ขนอม ต.ขนอม