https://www.lovethailand.org/อำเภอลานสกา

No.1/11เขื่อนชลประทานเสาธง
เขื่อนชลประทานเสาธง
เขื่อนชลประทานเสาธง เขื่อนชลประทานเสาธง
อ.ลานสกา ต.เขาแก้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอพิปูน

No.2/11อ่างเก็บน้ำกะทูน
อ่างเก็บน้ำกะทูน
อ่างเก็บน้ำกะทูน อ่างเก็บน้ำกะทูน
อ.พิปูน ต.พิปูน

No.3/11อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
อ.พิปูน ต.พิปูน

No.4/11อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
อ.พิปูน ต.พิปูน

https://www.lovethailand.org/อำเภอชะอวด

No.5/11เขื่อนห้วยน้ำใส
เขื่อนห้วยน้ำใส
เขื่อนห้วยน้ำใส เขื่อนห้วยน้ำใส
อ.ชะอวด ต.ชะอวด

No.6/11โครงการชลประทานไม้เสียบ
โครงการชลประทานไม้เสียบ
โครงการชลประทานไม้เสียบ โครงการชลประทานไม้เสียบ
อ.ชะอวด ต.ชะอวด

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งใหญ่

No.7/11อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์
อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์
อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์
อ.ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปากพนัง

No.8/11ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
อ.ปากพนัง ต.คลองน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิชล

No.9/11อ่างเก็บน้ำบ้านเขาทราย
อ่างเก็บน้ำบ้านเขาทราย
อ่างเก็บน้ำบ้านเขาทราย อ่างเก็บน้ำบ้านเขาทราย
อ.สิชล ต.สิชล

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวไทร

No.10/11อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน
อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน
อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน
อ.หัวไทร ต.หัวไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภอนบพิตำ

No.11/11สระน้ำหลุมพี
สระน้ำหลุมพี
สระน้ำหลุมพี สระน้ำหลุมพี
อ.นบพิตำ ต.นบพิตำ