https://www.lovethailand.org/อำเภอเมือง

No.1/8ศิลปะบนนาข้าว
ศิลปะบนนาข้าว
ศิลปะบนนาข้าว ศิลปะบนนาข้าวศิลปะบนนาข้าว
อ.เมือง ต.ปากน้ำ

No.2/8สุสานหอย 75 ล้านปี
สุสานหอย 75 ล้านปี
สุสานหอย 75 ล้านปี สุสานหอย 75 ล้านปีสุสานหอย 75 ล้านปี
อ.เมือง ต.ปากน้ำ

No.3/8สวนพฤกษาสวรรค์
สวนพฤกษาสวรรค์
สวนพฤกษาสวรรค์ สวนพฤกษาสวรรค์
อ.เมือง ต.ปากน้ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะลันตา

No.4/8จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี
จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี
จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี
อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่

No.5/8แนวป่าชายเลน
แนวป่าชายเลน
แนวป่าชายเลน แนวป่าชายเลน
อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองท่อม

No.6/8ป่าทุ่งเตียว
ป่าทุ่งเตียว
ป่าทุ่งเตียว ป่าทุ่งเตียว
อ.คลองท่อม ต.คลองท่อมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภออ่าวลึก

No.7/8ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
อ.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอเหนือคลอง

No.8/8โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
อ.เหนือคลอง ต.เหนือคลอง