https://www.lovethailand.org/อำเภอเมือง

No.1/1ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
อ.เมือง ต.ปากน้ำ