https://www.lovethailand.org/อำเภอเมือง

No.1/6หมู่บ้านนาตีน
หมู่บ้านนาตีน
หมู่บ้านนาตีน หมู่บ้านนาตีน
อ.เมือง ต.ปากน้ำ

No.2/6บ้านคลองประสงค์
บ้านคลองประสงค์
บ้านคลองประสงค์ บ้านคลองประสงค์
อ.เมือง ต.ปากน้ำ

No.3/6ชุมชนบ้านเกาะกลาง
ชุมชนบ้านเกาะกลาง
ชุมชนบ้านเกาะกลาง ชุมชนบ้านเกาะกลาง
อ.เมือง ต.ปากน้ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะลันตา

No.4/6บ้านทุ่งหยีเพ็ง
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
บ้านทุ่งหยีเพ็ง บ้านทุ่งหยีเพ็ง
อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่

No.5/6บ้านสังกาอู้
บ้านสังกาอู้
บ้านสังกาอู้ บ้านสังกาอู้
อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่

No.6/6บ้านศรีรายา
บ้านศรีรายา
บ้านศรีรายา บ้านศรีรายา
อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่