https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาพนม

No.1/3อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
อ.เขาพนม ต.เขาพนม

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองท่อม

No.2/3อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
อ.คลองท่อม ต.คลองท่อมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอปลายพระยา

No.3/3อ่างเก็บน้ำคลองปัญญา
อ่างเก็บน้ำคลองปัญญา
อ่างเก็บน้ำคลองปัญญา อ่างเก็บน้ำคลองปัญญา
อ.ปลายพระยา ต.ปลายพระยา