https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชุมพร

No.1/13เกาะมะพร้าว
เกาะมะพร้าว
เกาะมะพร้าว เกาะมะพร้าว
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.2/13เกาะละวะ
เกาะละวะ
เกาะละวะ เกาะละวะเกาะละวะ
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.3/13เกาะลังกาจิว
เกาะลังกาจิว
เกาะลังกาจิว เกาะลังกาจิว
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.4/13เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย)
เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย)
เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย) เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย)เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย)
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.5/13เกาะกะโหลก
เกาะกะโหลก
เกาะกะโหลก เกาะกะโหลก
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.6/13เกาะแก้วมัตโพน
เกาะแก้วมัตโพน
เกาะแก้วมัตโพน เกาะแก้วมัตโพน
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

https://www.lovethailand.org/อำเภอปะทิว

No.7/13เกาะจระเข้
เกาะจระเข้
เกาะจระเข้ เกาะจระเข้
อ.ปะทิว ต.บางสน

No.8/13เกาะไข่
เกาะไข่
เกาะไข่ เกาะไข่
อ.ปะทิว ต.บางสน

No.9/13เกาะเวียง
เกาะเวียง
เกาะเวียง เกาะเวียง
อ.ปะทิว ต.บางสน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหลังสวน

No.10/13เกาะพิทักษ์
เกาะพิทักษ์
เกาะพิทักษ์ เกาะพิทักษ์
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพะโต๊ะ

No.11/13เกาะแกลบ
เกาะแกลบ
เกาะแกลบ เกาะแกลบ
อ.พะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสวี

No.12/13เกาะทะลุ
เกาะทะลุ
เกาะทะลุ เกาะทะลุ
อ.สวี ต.นาโพธิ์

No.13/13เกาะแรด
เกาะแรด
เกาะแรด เกาะแรด
อ.สวี ต.นาโพธิ์