https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชุมพร

No.1/7ท่าเรือไปเกาะเต่า
ท่าเรือไปเกาะเต่า
ท่าเรือไปเกาะเต่า ท่าเรือไปเกาะเต่าท่าเรือไปเกาะเต่า
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.2/7ชมหิ่งห้อยคลองบางเจริญ
ชมหิ่งห้อยคลองบางเจริญ
ชมหิ่งห้อยคลองบางเจริญ ชมหิ่งห้อยคลองบางเจริญ
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.3/7ดอนหอยหลอด
ดอนหอยหลอด
ดอนหอยหลอด ดอนหอยหลอด
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

https://www.lovethailand.org/อำเภอปะทิว

No.4/7จุดชมวิว (เขายายหับ)
จุดชมวิว (เขายายหับ)
จุดชมวิว (เขายายหับ) จุดชมวิว (เขายายหับ)
อ.ปะทิว ต.บางสน

No.5/7จุดชมค่างแว่นถิ่นใต้
จุดชมค่างแว่นถิ่นใต้
จุดชมค่างแว่นถิ่นใต้ จุดชมค่างแว่นถิ่นใต้
อ.ปะทิว ต.บางสน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหลังสวน

No.6/7สุสานหอยล้านปี
สุสานหอยล้านปี
สุสานหอยล้านปี สุสานหอยล้านปี
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

No.7/7บ่อน้ำจืดในทะเล
บ่อน้ำจืดในทะเล
บ่อน้ำจืดในทะเล บ่อน้ำจืดในทะเล
อ.หลังสวน ต.หลังสวน