https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชุมพร

No.1/7บึงละหาร
บึงละหาร
บึงละหาร บึงละหาร
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.2/7หนองยายรัตน์
หนองยายรัตน์
หนองยายรัตน์ หนองยายรัตน์
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

https://www.lovethailand.org/อำเภอปะทิว

No.3/7หนองน้ำทะเลทรัพย์
หนองน้ำทะเลทรัพย์
หนองน้ำทะเลทรัพย์ หนองน้ำทะเลทรัพย์
อ.ปะทิว ต.บางสน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหลังสวน

No.4/7สระน้ำคลองราง
สระน้ำคลองราง
สระน้ำคลองราง สระน้ำคลองราง
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสวี

No.5/7แก่งโดรม
แก่งโดรม
แก่งโดรม แก่งโดรม
อ.สวี ต.นาโพธิ์

No.6/7แก่งยาว
แก่งยาว
แก่งยาว แก่งยาว
อ.สวี ต.นาโพธิ์

No.7/7สระน้ำพรุทับบอน
สระน้ำพรุทับบอน
สระน้ำพรุทับบอน สระน้ำพรุทับบอน
อ.สวี ต.นาโพธิ์