https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชุมพร

No.1/5กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าแซะ

No.2/5ชุมชนพ่อตาหินช้าง
ชุมชนพ่อตาหินช้าง
ชุมชนพ่อตาหินช้าง ชุมชนพ่อตาหินช้าง
อ.ท่าแซะ ต.ท่าแซะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอหลังสวน

No.3/5บ้านช่องสะท้อน
บ้านช่องสะท้อน
บ้านช่องสะท้อน บ้านช่องสะท้อน
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

No.4/5บ้านทับวัง
บ้านทับวัง
บ้านทับวัง บ้านทับวัง
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพะโต๊ะ

No.5/5หมู่บ้านคลองเรือ
หมู่บ้านคลองเรือ
หมู่บ้านคลองเรือ หมู่บ้านคลองเรือ
อ.พะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ