https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชุมพร

No.1/9สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย
สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย
สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.2/9สำนักสงฆ์ จปร.
สำนักสงฆ์ จปร.
สำนักสงฆ์ จปร. สำนักสงฆ์ จปร.
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

No.3/9ศาลเจ้าปุ่นเฒ่ากง
ศาลเจ้าปุ่นเฒ่ากง
ศาลเจ้าปุ่นเฒ่ากง ศาลเจ้าปุ่นเฒ่ากง
อ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าแซะ

No.4/9ศาลพ่อตาหินช้าง
ศาลพ่อตาหินช้าง
ศาลพ่อตาหินช้าง ศาลพ่อตาหินช้าง
อ.ท่าแซะ ต.ท่าแซะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอหลังสวน

No.5/9สำนักสงฆ์เทพนิมิตร (วัดคอเขา)
สำนักสงฆ์เทพนิมิตร (วัดคอเขา)
สำนักสงฆ์เทพนิมิตร (วัดคอเขา) สำนักสงฆ์เทพนิมิตร (วัดคอเขา)
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

No.6/9รอยพระพุทธบาทจำลอง
รอยพระพุทธบาทจำลอง
รอยพระพุทธบาทจำลอง รอยพระพุทธบาทจำลอง
อ.หลังสวน ต.หลังสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสวี

No.7/9พระธาตุสวี
พระธาตุสวี
พระธาตุสวี พระธาตุสวี
อ.สวี ต.นาโพธิ์

No.8/9สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์
สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์
สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์
อ.สวี ต.นาโพธิ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งตะโก

No.9/9พระธาตุมุจลินทร์
พระธาตุมุจลินทร์
พระธาตุมุจลินทร์ พระธาตุมุจลินทร์
อ.ทุ่งตะโก ต.ปากตะโก