https://www.lovethailand.org/อำเภอแหลมงอบ

No.1/6บ้านน้ำเชื่ยว
บ้านน้ำเชื่ยว
บ้านน้ำเชื่ยว บ้านน้ำเชื่ยว
อ.แหลมงอบ ต.แหลมงอบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะกูด

No.2/6หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด
หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด
หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด
อ.เกาะกูด ต.เกาะหมาก

No.3/6หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่
หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่
หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่ หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่
อ.เกาะกูด ต.เกาะหมาก

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะช้าง

No.4/6บ้านคลองบางเป้า
บ้านคลองบางเป้า
บ้านคลองบางเป้า บ้านคลองบางเป้า
อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง

No.5/6บ้านสลักเพชร (บ้านโรงถ่าน)
บ้านสลักเพชร (บ้านโรงถ่าน)
บ้านสลักเพชร (บ้านโรงถ่าน) บ้านสลักเพชร (บ้านโรงถ่าน)
อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง

No.6/6บ้านสลักคอก
บ้านสลักคอก
บ้านสลักคอก บ้านสลักคอก
อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง