https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตราด

No.1/3อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
อ.เมืองตราด ต.บางพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาสมิง

No.2/3อ่างเก็บน้ำเทพนิมิต
อ่างเก็บน้ำเทพนิมิต
อ่างเก็บน้ำเทพนิมิต อ่างเก็บน้ำเทพนิมิต
อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ่อไร่

No.3/3อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01
อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01
อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01
อ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย