https://www.lovethailand.org/อำเภอวังน้ำเย็น

No.1/8วัดเขาป่าแก้ว
วัดเขาป่าแก้ว
วัดเขาป่าแก้ว วัดเขาป่าแก้ว
อ.วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น

No.2/8วัดศรีเจริญทรัพย์
วัดศรีเจริญทรัพย์
วัดศรีเจริญทรัพย์ วัดศรีเจริญทรัพย์
อ.วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น

https://www.lovethailand.org/อำเภอวัฒนานคร

No.3/8วัดนครธรรม (วัดสระลพ)
วัดนครธรรม (วัดสระลพ)
วัดนครธรรม (วัดสระลพ) วัดนครธรรม (วัดสระลพ)
อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร

No.4/8วัดพุทธิสาร
วัดพุทธิสาร
วัดพุทธิสาร วัดพุทธิสาร
อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร

https://www.lovethailand.org/อำเภออรัญประเทศ

No.5/8วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)
วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)
วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)
อ.อรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ

No.6/8วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)
อ.อรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ

No.7/8วัดเขาสารภี
วัดเขาสารภี
วัดเขาสารภี วัดเขาสารภี
อ.อรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาฉกรรจ์

No.8/8วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์