https://www.lovethailand.org/อำเภอแกลง

No.1/2แม่น้ำประแสร์
แม่น้ำประแสร์
แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำประแสร์แม่น้ำประแสร์
อ.แกลง ต.ทางเกวียน

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังจันทร์

No.2/2สระน้ำหนองตาเมือง
สระน้ำหนองตาเมือง
สระน้ำหนองตาเมือง สระน้ำหนองตาเมือง
อ.วังจันทร์ ต.วังจันทร์