https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองระยอง

No.1/4น้ำตกคลองหินเพลิง
น้ำตกคลองหินเพลิง
น้ำตกคลองหินเพลิง น้ำตกคลองหินเพลิง
อ.เมืองระยอง ต.ท่าประดู่

No.2/4น้ำตกเขายายดา
น้ำตกเขายายดา
น้ำตกเขายายดา น้ำตกเขายายดา
อ.เมืองระยอง ต.ท่าประดู่

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านฉาง

No.3/4น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)
น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)
น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส) น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)
อ.บ้านฉาง ต.สำนักท้อน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาชะเมา

No.4/4น้ำตกคลองปลาก้าง
น้ำตกคลองปลาก้าง
น้ำตกคลองปลาก้าง น้ำตกคลองปลาก้างน้ำตกคลองปลาก้าง
อ.เขาชะเมา ต.น้ำเป็น