https://www.lovethailand.org/อำเภอแกลง

No.1/5อ่างเก็บน้ำเขาจุก
อ่างเก็บน้ำเขาจุก
อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ่างเก็บน้ำเขาจุก
อ.แกลง ต.ทางเกวียน

No.2/5ศาลาคนเหล็ก
ศาลาคนเหล็ก
ศาลาคนเหล็ก ศาลาคนเหล็ก
อ.แกลง ต.ทางเกวียน

https://www.lovethailand.org/อำเภอปลวกแดง

No.3/5อ่างเก็บน้ำดอกกราย
อ่างเก็บน้ำดอกกราย
อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำดอกกรายอ่างเก็บน้ำดอกกราย
อ.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง

No.4/5อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
อ.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง

No.5/5อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
อ.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง