https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งช้าง

No.1/2โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์
อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

No.2/2สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์
อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น