https://www.lovethailand.org/อำเภอปัว

No.1/4สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำร.ศ. 200 ปี
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำร.ศ. 200 ปี
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำร.ศ. 200 ปี สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำร.ศ. 200 ปี
อ.ปัว ต.ปัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าวังผา

No.2/4สวนกาแฟ
สวนกาแฟ
สวนกาแฟ สวนกาแฟ
อ.ท่าวังผา ต.ริม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงสา

No.3/4ไร่มะเขือ
ไร่มะเขือ
ไร่มะเขือ ไร่มะเขือไร่มะเขือ
อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

No.4/4ไร่ดอกดาวเรือง
ไร่ดอกดาวเรือง
ไร่ดอกดาวเรือง ไร่ดอกดาวเรือง
อ.เวียงสา ต.กลางเวียง