https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองน่าน

No.1/6ดอยตีดู้ว์
ดอยตีดู้ว์
ดอยตีดู้ว์ ดอยตีดู้ว์
อ.เมืองน่าน ต.ในเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาน้อย

No.2/6ผาชู้ (ผาเชิดชู)
ผาชู้ (ผาเชิดชู)
ผาชู้ (ผาเชิดชู) ผาชู้ (ผาเชิดชู)
อ.นาน้อย ต.นาน้อย

No.3/6ภูสามเหลี่ยม
ภูสามเหลี่ยม
ภูสามเหลี่ยม ภูสามเหลี่ยม
อ.นาน้อย ต.นาน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอปัว

No.4/6ภูผาหินฆ้อง
ภูผาหินฆ้อง
ภูผาหินฆ้อง ภูผาหินฆ้องภูผาหินฆ้อง
อ.ปัว ต.ปัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าวังผา

No.5/6ดอยสวนยาหลวง
ดอยสวนยาหลวง
ดอยสวนยาหลวง ดอยสวนยาหลวงดอยสวนยาหลวง
อ.ท่าวังผา ต.ริม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงกลาง

No.6/6ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน ภูผาม่าน
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง