https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองน่าน

No.1/16อ่างเก็บน้ำหล่มปูน
อ่างเก็บน้ำหล่มปูน
อ่างเก็บน้ำหล่มปูน อ่างเก็บน้ำหล่มปูน
อ.เมืองน่าน ต.ในเวียง

No.2/16อ่างเก็บน้ำห้วยดง
อ่างเก็บน้ำห้วยดง
อ่างเก็บน้ำห้วยดง อ่างเก็บน้ำห้วยดง
อ.เมืองน่าน ต.ในเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านหลวง

No.3/16อ่างห้วยหก
อ่างห้วยหก
อ่างห้วยหก อ่างห้วยหก
อ.บ้านหลวง ต.บ้านฟ้า

No.4/16อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
อ.บ้านหลวง ต.บ้านฟ้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาน้อย

No.5/16อ่างเก็บน้ำแหง
อ่างเก็บน้ำแหง
อ่างเก็บน้ำแหง อ่างเก็บน้ำแหง
อ.นาน้อย ต.นาน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าวังผา

No.6/16อ่างเก็บน้ำชลสิงห์
อ่างเก็บน้ำชลสิงห์
อ่างเก็บน้ำชลสิงห์ อ่างเก็บน้ำชลสิงห์
อ.ท่าวังผา ต.ริม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงสา

No.7/16อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด
อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด
อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด
อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

No.8/16อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

No.9/16เขื่อนน้ำว้า
เขื่อนน้ำว้า
เขื่อนน้ำว้า เขื่อนน้ำว้า
อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งช้าง

No.10/16อ่างเก็บน้ำปอน
อ่างเก็บน้ำปอน
อ่างเก็บน้ำปอน อ่างเก็บน้ำปอน
อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงกลาง

No.11/16อ่างเก็บน้ำเลียบ
อ่างเก็บน้ำเลียบ
อ่างเก็บน้ำเลียบ อ่างเก็บน้ำเลียบ
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

No.12/16ฝายข้อมือเหล็ก
ฝายข้อมือเหล็ก
ฝายข้อมือเหล็ก ฝายข้อมือเหล็ก
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันติสุข

No.13/16อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา
อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา
อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา
อ.สันติสุข ต.ดู่พงษ์

No.14/16อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์ อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
อ.สันติสุข ต.ดู่พงษ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเพียง

No.15/16อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น
อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น
อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น
อ.ภูเพียง ต.ม่วงตึ๊ด

No.16/16อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน
อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน
อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน
อ.ภูเพียง ต.ม่วงตึ๊ด