https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปราจีนบุรี

No.1/1กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง