https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปราจีนบุรี

No.1/3อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

No.2/3อ่างเก็บน้ำค่ายจักรพงษ์
อ่างเก็บน้ำค่ายจักรพงษ์
อ่างเก็บน้ำค่ายจักรพงษ์ อ่างเก็บน้ำค่ายจักรพงษ์
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาดี

No.3/3เขื่อนลำมูลบน
เขื่อนลำมูลบน
เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำมูลบน
อ.นาดี ต.นาดี