https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปราจีนบุรี

No.1/6ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

No.2/6ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกบินทร์บุรี

No.3/6ศาลเจ้าพ่อพระปรง
ศาลเจ้าพ่อพระปรง
ศาลเจ้าพ่อพระปรง ศาลเจ้าพ่อพระปรง
อ.กบินทร์บุรี ต.กบินทร์

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีมโหสถ

No.4/6หลวงพ่อทวารวดี
หลวงพ่อทวารวดี
หลวงพ่อทวารวดี หลวงพ่อทวารวดี
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ

No.5/6ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ

No.6/6รอยพระพุทธบาทคู่
รอยพระพุทธบาทคู่
รอยพระพุทธบาทคู่ รอยพระพุทธบาทคู่
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ