https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปราจีนบุรี

No.1/4อนุสาวรีย์รัชกาลที่5
อนุสาวรีย์รัชกาลที่5
อนุสาวรีย์รัชกาลที่5 อนุสาวรีย์รัชกาลที่5
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอประจันตคาม

No.2/4อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ
อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ
อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ
อ.ประจันตคาม ต.ประจันตคาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีมหาโพธิ

No.3/4หลุมเมือง
หลุมเมือง
หลุมเมือง หลุมเมือง
อ.ศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีมโหสถ

No.4/4ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ