https://www.lovethailand.org/อำเภอบางละมุง

No.1/4อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อ.บางละมุง ต.บางละมุง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะสีชัง

No.2/4สะพานอัษฎางค์
สะพานอัษฎางค์
สะพานอัษฎางค์ สะพานอัษฎางค์
อ.เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์

No.3/4ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
อ.เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอสัตหีบ

No.4/4เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร เรือรบหลวงจักรีนฤเบศรเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
อ.สัตหีบ ต.สัตหีบ