https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองจันทบุรี

No.1/7อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม)
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม)
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม) อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม)
อ.เมืองจันทบุรี ต.ตลาด

No.2/7โบราณสถานค่ายเนินวง
โบราณสถานค่ายเนินวง
โบราณสถานค่ายเนินวง โบราณสถานค่ายเนินวง
อ.เมืองจันทบุรี ต.ตลาด

No.3/7โบราณสถานเมืองเพนียด
โบราณสถานเมืองเพนียด
โบราณสถานเมืองเพนียด โบราณสถานเมืองเพนียด
อ.เมืองจันทบุรี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าใหม่

No.4/7โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน
โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน
โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน
อ.ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอโป่งน้ำร้อน

No.5/7สถานโบราณคดีมนุษย์โบราณ
สถานโบราณคดีมนุษย์โบราณ
สถานโบราณคดีมนุษย์โบราณ สถานโบราณคดีมนุษย์โบราณ
อ.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภอแหลมสิงห์

No.6/7ปิรามิดพระนางเรือล่ม
ปิรามิดพระนางเรือล่ม
ปิรามิดพระนางเรือล่ม ปิรามิดพระนางเรือล่ม
อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์

No.7/7อลงกรณ์เจดีย์พระนางเรือล่ม
อลงกรณ์เจดีย์พระนางเรือล่ม
อลงกรณ์เจดีย์พระนางเรือล่ม อลงกรณ์เจดีย์พระนางเรือล่ม
อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์