https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองจันทบุรี

No.1/7สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ.เมืองจันทบุรี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอขลุง

No.2/7สวนผลไม้
สวนผลไม้
สวนผลไม้ สวนผลไม้
อ.ขลุง ต.ขลุง

https://www.lovethailand.org/อำเภอโป่งน้ำร้อน

No.3/7สวนองุ่น
สวนองุ่น
สวนองุ่น สวนองุ่น
อ.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภอมะขาม

No.4/7สวนสมุนไพรจันทบุรี
สวนสมุนไพรจันทบุรี
สวนสมุนไพรจันทบุรี สวนสมุนไพรจันทบุรี
อ.มะขาม ต.มะขาม

No.5/7สวนสมุนไพรบ้านอ่าง
สวนสมุนไพรบ้านอ่าง
สวนสมุนไพรบ้านอ่าง สวนสมุนไพรบ้านอ่าง
อ.มะขาม ต.มะขาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอสอยดาว

No.6/7สวนลำไย
สวนลำไย
สวนลำไย สวนลำไย
อ.สอยดาว ต.ปะตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาคิชฌกูฏ

No.7/7สาธารณะทุ่งเหียง
สาธารณะทุ่งเหียง
สาธารณะทุ่งเหียง สาธารณะทุ่งเหียง
อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย