https://www.lovethailand.org/อำเภอขลุง

No.1/8อ่างเก็บน้ำคานรูด
อ่างเก็บน้ำคานรูด
อ่างเก็บน้ำคานรูด อ่างเก็บน้ำคานรูด
อ.ขลุง ต.ขลุง

No.2/8ฝายชะลอน้ำบ้านกงษีไร่
ฝายชะลอน้ำบ้านกงษีไร่
ฝายชะลอน้ำบ้านกงษีไร่ ฝายชะลอน้ำบ้านกงษีไร่
อ.ขลุง ต.ขลุง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าใหม่

No.3/8อ่างเก็บน้ำเขาแกรต
อ่างเก็บน้ำเขาแกรต
อ่างเก็บน้ำเขาแกรต อ่างเก็บน้ำเขาแกรต
อ.ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอมะขาม

No.4/8เขื่อนคีรีธาร
เขื่อนคีรีธาร
เขื่อนคีรีธาร เขื่อนคีรีธาร
อ.มะขาม ต.มะขาม

No.5/8อ่างเก็บน้ำหนองกะเพลิง
อ่างเก็บน้ำหนองกะเพลิง
อ่างเก็บน้ำหนองกะเพลิง อ่างเก็บน้ำหนองกะเพลิง
อ.มะขาม ต.มะขาม

No.6/8อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ
อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ
อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ
อ.มะขาม ต.มะขาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอแก่งหางแมว

No.7/8อ่างเก็บน้ำแพร่งหน้าผา
อ่างเก็บน้ำแพร่งหน้าผา
อ่างเก็บน้ำแพร่งหน้าผา อ่างเก็บน้ำแพร่งหน้าผา
อ.แก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาคิชฌกูฏ

No.8/8เขื่อนพลวง
เขื่อนพลวง
เขื่อนพลวง เขื่อนพลวง
อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย